Każda osoba aktywna zawodowo prędzej czy później zetknie się z koniecznością rozwiązania stosunku pracy. Najbardziej popularną, preferowaną przez pracowników formą zakończenia współpracy z pracodawcą jej rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem. W powszechnym obrocie przyjęło się używanie sformułowania „wypowiedzenie umowy o pracę” lub po prostu „wypowiedzenie”. Na czym to polega, jak wygląda od strony praktycznej i jakie niesie ze sobą korzyści? O tym dowiecie się czytając poniższy artykuł.

Czym jest wypowiedzenie stosunku pracy?

Rozwiązanie stosunku pracy za wypowiedzeniem stron jest niczym innym niż jedną z metod ustania zatrudnienia, jaką przewiduje polskie prawo. Została szczegółowo uregulowana w art. 32-43 kodeksu pracy. Wypowiedzieć umowę o pracę może każda z jej stron – zarówno pracownik jak i pracodawca. Jest to jednostronna czynność prawna, co oznacza, że dla jej skuteczności nie jest wymagana zgoda drugiej strony. Wypowiedzenie umowy o pracę jest skuteczne od chwili, w której dotarło do drugiej strony w taki sposób, aby ta mogła się z nim zapoznać. Zgodnie z uregulowaniami zawartymi w kodeksie pracy wypowiedzenie powinno zostać dokonane w formie pisemnej, aczkolwiek nie jest to forma zastrzeżona pod rygorem nieważności. Co to oznacza? W praktyce wypowiedzenie stosunku pracy będzie skuteczne niezależnie od tego, czy zostanie drugiej stronie przedłożone na piśmie, czy zakomunikowane ustnie. Niezachowanie formy pisemnej nie wiąże się z żadnymi negatywnymi skutkami dla pracownika, a jedynie dla pracodawcy.

Okres wypowiedzenia

Wypowiedzenie stosunku pracy nie skutkuje jego natychmiastowym ustaniem. Następuje to dopiero z upływem ustawowo przewidzianego okresu wypowiedzenia. Jest on zależny rodzaju umowy oraz czasu zatrudnienia pracownika danego pracodawcy i wynosi odpowiednio:

 • dla umowy na okres próbny:
  • 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni;
  • 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie;
  • 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.
 • dla umowy na czas określony i nieokreślony:
  • 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;
  • 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;
  • 33 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Powyższe terminy mogą ulegać modyfikacji, w zależności od woli stron. Kodeks pracy przewiduje również możliwość zwolnienia pracownika z obowiązku wykonywania pracy w okresie wypowiedzenia. W takiej sytuacji pracownik zachowuje prawo do otrzymywania wynagrodzenia. Ponadto, jeżeli okres wypowiedzenia wynosi minimum dwa tygodnie, pracownikowi przysługuje możliwość uzyskania tzw. zwolnienia na poszukiwanie pracy. Jest to bardzo korzystna opcja, zwłaszcza dla pracownika. Uzyskuje on wtedy możliwość uczęszczania na rozmowy o pracę jeszcze w okresie zatrudnienia u dotychczasowego pracodawcy.

Liczba dni wolnych, które może otrzymać pracownik w ramach zwolnienia na poszukiwanie pracy jest uzależniona od długości przysługującego mu okresu wypowiedzenia i wynosi:

 • 2 dni robocze – w okresie dwutygodniowego i jednomiesięcznego wypowiedzenia;
 • 3 dni robocze – w okresie trzymiesięcznego wypowiedzenia.

Rozwiązanie stosunku pracy za wypowiedzeniem – pozytywy i negatywy

Rozwiązanie stosunku pracy za wypowiedzeniem jest bardzo korzystne dla obu jego stron. Jego podstawowym i największym plusem jest oddalenie skutków wypowiedzenia umowy o pracę w czasie, poprzez zachowanie odpowiedniego okresu wypowiedzenia. Stanowi ochronę zarówno dla pracownika, który ma czas na znalezienie nowego zatrudnienia, jak i dla pracodawcy, który również może odpowiednio wcześnie rozpocząć poszukiwania nowego pracownika. Pozwala to na zachowanie ciągłości zatrudnienia zarówno dla pracownika, jak i dla pracodawcy. Minusem rozciągnięcia rozwiązania stosunku pracy może być sytuacja, w której pracownik może podjąć nowe zatrudnienie natychmiast. Jednak i tutaj ustawodawca pozostawia stronom furtkę w postaci możliwości skrócenia okresu wypowiedzenia lub rozwiązania stosunku pracy za porozumieniem stron.