Nieopłacane alimenty powinny być egzekwowane. Pomagają w tym gmina oraz komornik. Alimenty, które otrzymuje rodzic wychowujący dziecko mogą być wynikiem decyzji sądu bądź tzw. alimentacyjnej ugody. Jeżeli pozwany rodzic ich nie opłaca, początkowo należy zwrócić się do komornika. Wówczas wszczyna on egzekucję.

Postępowanie egzekucyjne

Aby rozpocząć wszczęcie postępowania egzekucyjnego, najpierw konieczne jest złożenie wniosku do komornika (dotyczącego egzekucji alimentów). W dalszej kolejności wypełniamy u niego wniosek egzekucyjny, w którym konieczne jest podanie ważnych danych na temat naszego dłużnika: o miejscu jego przebywania, stanie majątkowym, pracy – czyli wszystko to, co może pomóc skutecznym przeprowadzeniu postępowania egzekucyjnego.
W obowiązku komornika jest przeprowadzenie dochodzenia, które ma ustalić majątek, zarobki, a także miejsce przebywania winnego długu.
Jeżeli postępowanie egzekucyjne komornika okaże się bezskuteczne, mamy prawo wystąpić do Funduszu Alimentacyjnego.

Fundusz Alimentacyjny – co warto wiedzieć?

Pieniądze wypłacane przez Fundusz Alimentacyjny może otrzymać rodzic wychowujący dziecko także w sytuacji, gdy ponownie utworzy formalny lub nieformalny związek.
Istotne jest tutaj potwierdzenie przez komornika, że alimenty które przyznał sąd, faktycznie nie są ściągane.
Czas dla komornika na wydanie takiego zaświadczenia to czternaście dni.
Aby móc uzyskać świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego, konieczne jest spełnienie kilku warunków. Trzeba złożyć wniosek razem z zaświadczeniem dotyczącym informacji o bezskutecznej egzekucji (dotyczy ona nie tylko długu alimentacyjnego, ale również sytuacji, w której dłużnik wyjechał za granicę, nie jest znane miejsce jego pobytu). W przypadku wyjazdu dłużnika poza granice kraju, konieczne jest zdobycie zaświadczenia z sądu okręgowego, ze specjalistycznego wydziału, który zajmuje się zagranicznymi alimentami.
Warunkiem otrzymania pieniędzy jest nieukończenie przez dziecko 18 lat. W przypadku dziecka uczącego się jest to 25 lat, zaś przy niepełnosprawnym wiek nie jest brany pod uwagę.